Relacje z wydarzeń

1.„Dostępna przestrzeń w kulturze” to projekt biblioteki czechowickiej zrealizowany we współpracy z czeskim partnerem – centrum kultury we Frydlancie nad Ostrawicą. Jego głównym celem było Wzrost uczestnictwa w kulturze oraz rozbudzenie wrażliwości społecznej wśród użytkowników ze szczególnymi potrzebami w polskich i czeskich instytucjach partnerskich działających w ramach Euroregionu Beskidy. Adresatami działań była młodzież oraz osoby w dojrzałym wieku.

Wśród najważniejszych aktywności znalazły się.: Zorganizowanie warsztatów artystycznych, których efekty zagospodarowały przestrzeń wystawową biblioteki i centrum kultury a przestawiały przestrzenne kolaże powstałe z inspiracji muzyką A. Vivaldiego oraz audiobooków; Wzbogacenie zbiorów bibliotecznych o nowe książki z dużą czcionką oraz audiobooki z udziałem wspaniałych lektorów;  Zadbanie o komfort czytania i odbioru kultury poprzez doposażenie biblioteki w przenośną lupę, ramki powiększające, przenośny powiększalnik, czy specjalistyczną nakładkę na klawiaturę. To wszystko się gwarantuje nowe możliwości czechowickiej książnicy.

Projekt realizowany był w okresie wrzesień-grudzień 2022r.

Dostępna przestrzeń w kulturze

Dostępna przestrzeń w kulturze – wystawa prac

Dostępna przestrzeń w kulturze – Czecho.pl

Partner

Cz-Dz

Doposażenie

https://www.infofrydlantno.cz/dostepna-przestrzen-w-kulturze/ds-1117/archiv=0&p1=11255

Mikroprojekt pod nazwą „Dostępna przestrzeń w kulturze” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

2. „Między stronami…” to cykl przedsięwzięć zorganizowany przez czechowicką bibliotekę we współpracy z centrum kultury działającym we Frydlancie nad Ostrawicą. Głównym założeniem projektu było zintensyfikowanie współpracy polsko-czeskiej i ułatwienie mieszkańcom obu miast korzystanie z dobrodziejstw kultury i turystyki.

Projekt podzielony był na moduł dla dzieci i dla młodzieży. Dzieci podczas spotkań plastyczno-literackich zapoznały się z tematem folkloru, ochrony zwierząt i samorozwoju. Zajęcia prowadzone były w formie zabaw i warsztatów. Młodzież zapoznała się z tematami ważnymi w jej rozwoju psychospołecznym, jak wolność, bunt, miłość i przyjaźń. Spotkania zorganizowane były w formie debat i warsztatów. Spotkania prowadzili pisarze, podróżnicy, pedagodzy – osoby atrakcyjne ze względu na swój talent i zawód. W obu modułach zaplanowano wyjazdy do atrakcyjnych miejsc pogranicza polsko-czeskiego. Dodatkowo animatorzy i bibliotekarze zaangażowani w projekt pogłębili swoją wiedzę dotyczącą zagadnień kultury lokalnej i promowania jej wśród młodych ludzi.

Mikroprojekt pod nazwą „Między stronami. Polsko-czeskie promowanie kultury na pograniczu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

 

3. „Skarby dzieciństwa. Biblioteczne spotkania z historią i tradycją lokalną w gminach Powiatu Bielskiego” to projekt zrealizowany, dzięki współpracy czterech ośrodków: biblioteki w Czechowicach-Dziedzicach, Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy – Chata Międzyrzecze, szkół w Ligocie i Miliardowicach. Jego zamysłem było przybliżenie, odtworzenie i zachęcenie do samodzielnych poszukiwań dawnych zabawek i zabaw dziecięcych, smakołyków, kołysanek i przyśpiewek oraz historii rodzinnych. W sumie siedem spotkań adresowanych do dzieci i dorosłych.

Operacja pn.: „Skarby dzieciństwa. Biblioteczne spotkania z historią i tradycją lokalną w gminach Powiatu Bielskiego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

loga_projekty_1

4. Projekt „Kawa i czekolada. Polsko-czeskie spotkania w Bibliotece” to kolejne wspólne przedsięwzięcie czechowickiej biblioteki i Městskiej Knihovny w Orlovej. Powstał na bazie pozytywnego skojarzenia książki i przyjemniej chwili z kawą lub czekoladą. Stanowił połączenie wiedzy o historii i literaturze oraz warsztatów twórczych z wykorzystaniem kawy i czekolady. Był nowatorskim pomysłem promocji czytelnictw wśród dzieci i dorosłych. Cykl wykładów, wyjazdów, spotkań autorskich i warsztatów realizowany był od kwietnia do listopada 2013r. Działania, oparte na motywie kawy i czekolady, organizowane były przez obu partnerów samodzielnie lub w formie wspólnego spotkania z uczestnikami z miasta partnerskiego.

loga_projekty_2
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz budżetu państwa w 10%w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

5. Projekt „Radość tworzenia – polsko-czeskie warsztaty artystyczne“ był propozycją wartościowego zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Czechowic-Dziedzic i Orlovej. Realizacja projektu trwała w terminie od kwietnia do września 2009r. Zorganizowano warsztaty i wystawy powarsztatowe w obu miastach, w których udział wzięło odpowiednio 90 i 2.571 osoby. Na potrzeby projektu opracowano i wydano dwujęzyczne foldery promocyjno-informacyjne, pełniące równocześnie funkcję materiałów szkoleniowych oraz plakaty reklamowe informujące o warsztatach i wystawach. Wybór tematyki warsztatów artystycznych został celowo dobrany tak, aby stanowiły nowość dla odbiorców obu partnerów. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców pochodzących z Polski i Czech na zasadzie wymiany wiedzy i umiejętności.

loga_projekty_2
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz budżetu państwa w 10%w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

6. Zadanie o nazwie „Remont lokali filii wiejskich MBP w Czechowicach-Dziedzicach” realizowane w ramach programu Infrastruktura Bibliotek ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji trwało w terminie od listopada do grudnia 2009 r. Wykonawcą, wyłonionym w drodze procedury przetargowej, została firma „PROGRESS” Piotr Junka ul. Małopolska 83/10 44-335 Jastrzębie Zdrój. Celem głównym projektu było: Stworzenie dostępnej użytkownikom przestrzeni (funkcjonalnej, przyjaznej i estetycznej) w Filiach Bronów i Ligota Miliardowice należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach – Dziedzicach.
Dzięki adaptacji nowego pomieszczenia w budynku Filii w Bronowie metraż zajmowany przez Bibliotekę zwiększył się o 32 m2. Poprawie uległa jakość dostępu do zbiorów bibliotecznych, utworzono trzy stanowiska komputerowe oraz zyskano przestrzeń konieczną do prawidłowej realizacji przedsięwzięć bibliotecznych. W lokalu filii nr 8 w Ligocie Miliardowicach odświeżono ściany oraz wyremontowano zaplecze, co umożliwiło przeniesienie części zbiorów do magazynu i uporządkowanie placówki. Poprawie uległa dostępność do nowoutworzonych stanowisk komputerowych. Projekt zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2

7. „Razem dla książki – polsko-słowacki projekt promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży” to partnerski pomysł Biblioteki w Czechowicach-Dziedzicach oraz Biblioteki w Martinie. Zamysłem rzeczonego projektu było wykazanie atrakcyjności tradycyjnej książki oraz zachęcenie młodych ludzi do wartościowego spędzania wolnego czasu w bibliotece. W tym celu zorganizowane zostały wizyty studyjne bibliotekarzy obu partnerów, spotkania dzieci w obu miastach, urozmaicone różnego rodzaju warsztatami edukacyjno-plastycznymi. Niebagatelne znaczenie miała organizacja seminarium podsumowującego, którego prelegenci, mając charakter autorytetów w dziedzinie czytelniczej w obu krajach, nadali prestiż projektowi i wnieśli nowe treści w pracę bibliotek po zakończeniu projektu. Realizacja powyższych działań toczyła się będzie od marca do grudnia 2010r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

loga_9

8. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów. Program miał na celu doposażenie polskich bibliotek publicznych w komputery i urządzenia multimedialne, zwiększenie dostępu do  Internetu i zapewnienie szkoleń bibliotekarzy.

W ramach Programu Rozwoju Bibliotek pozyskano także granty na realizację dwóch autorskich projektów:
1. Projekt Tak odkrywa się świat – multimedialne spotkania z nauką – polegał na promowaniu nauk ścisłych wśród młodzieży. Realizowany był od lutego do czerwca 2011 roku. Celem projektu było podejmowanie takich działań, które w atrakcyjny sposób przybliżały wybrane tajniki nauk ścisłych, wyzwalając jednocześnie aktywność korzystania z różnych źródeł informacji, w tym ze zbiorów bibliotecznych. Bezpośrednim odbiorcą projektu były dzieci w wieku od 8-10 lat.

2. Projekt Platforma sztuk – słowo, obraz, dźwięk, realizowany od lutego do czerwca 2011 r., poświęcony był działaniom artystycznym młodzieży. Tematyka została dobrana w taki sposób, by umożliwić uczestnikom działania na płaszczyźnie muzyka-słowo-obraz. Motywem przewodnim warsztatów była proza E. A. Poe’go, która została zrealizowana w formie etiudy. Uczestnicy projektu, pełniąc rolę zarówno aktorów, jak i obsługi technicznej, brali udział w sesjach fotograficznych, z wykorzystaniem wyjątkowych miejsc plenerowych, realizując samodzielnie napisany scenariusz. Efektem finalnym projektu była nagrana etiuda filmowa

 

9. Projekt pn. „Zysk z dojrzałości. Aktywizacja społeczno-kulturalna osób w wieku 45+”  był przedsięwzięciem realizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach wspólnie z Turčianską Knižnicą w Martinie od sierpnia 2011 do czerwca 2012 roku. Głównym celem projektu było wdrożenie innowacyjnych metod pracy z osobami w wieku powyżej 45 lat oraz umożliwienie poznawania sąsiednich kultur w oparciu o współpracę euroregionalną bibliotek. Przedsięwzięcia zostały dobrane tak, aby wyjść naprzeciw potrzebom psychospołecznym osób starszych, wycofanych z życia społecznego przy jednoczesnej integracji z osobami aktywnymi społecznie i kulturalnie. Uczestnicy projektu (osoby 45+) brały udział w cyklu wykładów, warsztatów i spotkań.  W ramach projektu został zorganizowany ponadto cykl szkoleń dla bibliotekarzy z zakresu metod i form pracy z czytelnikiem 45+ oraz budowania oferty biblioteki dla osób starszych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

loga_9

10. Projekt pn.: „Wszystkie strony kultury” popularyzował aktywne uczestnictwo w kulturze, współpracujących już od dłuższego czasu bibliotek z Polski i Czech.  Adresowany był do dzieci w wieku 7-11 lat oraz osób dorosłych z terenu gminy Czechowice-Dziedzice i miasta Orlova. W projekcie kultura skojarzona była z następującymi elementami : kino, książka, teatr, Internet i zabawa. To główne tematy kolejnych spotkań, warsztatów z udziałem dzieci polskich i czeskich, wizyt warsztatowców, wirtualnych spotkań i seminariów dla osób dorosłych i dzieci. Każde przedsięwzięcie podzielone było na dwie części-warsztaty w bibliotece i udział w ofercie ościennej instytucji kultury-teatr, studio filmów, zabytkowa kopalnia. Spotkania trwały od lutego do października 2012 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz budżetu państwa w 10%w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz budżetu państwa w 10%w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

11. Projekt pn. „Kultura jest modna” był przedsięwzięciem realizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach wspólnie z Městską Knihovną w Orlovej od października 2012 do czerwca 2013 roku. Adresowany był do osób dorosłych i stanowił odpowiedź na ich artystyczne zainteresowania. Jego głównym celem była integracja przez kulturę, wzrost aktywności społeczności lokalnej, a także umożliwienie osobom dorosłym udziału w procesie samorealizacji. Jego istotę stanowiło połączenie wiedzy z zakresu historii obyczajów, mody, przedmiotów codziennego użytku ze współczesnym rękodziełem. W ramach projektu odbędą się dwa wykłady poświęcone elementom zdobniczym w stroju europejskim i przedmiotach codziennego użytku oraz biżuterii w modzie europejskiej, a także cykl warsztatów artystycznych związanych ze współczesnym zdobnictwem, takich jak: sutasz, frywolitki, emaliowanie biżuterii, malowanie jedwabiu i szkła. Ponadto uczestnicy wezmą udział w dwóch spotkaniach wyjazdowych do Muzeum Wnętrz Zamkowych w Pszczynie oraz Muzeum Pszczelarstwa w Chlebowcach.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz budżetu państwa w 10%w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz budżetu państwa w 10%w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

12. Projekt pn. „Kulturkowo. Biblioteczne zajęcia rozwijające potencjał twórczy dzieci” to wspólne przedsięwzięcie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach i Turčianskiej Kniznicy w Martinie, które było realizowane 2013 roku. Jego adresatami były dzieci w dwóch grupach wiekowych – 1,5-3 lat oraz 4-6 lat, bibliotekarze, opiekunowie i animatorzy. Projekt zakładał wdrożenie innowacyjnych metod pracy z dziećmi i ich opiekunami, poszerzenie wiedzy o procesach rozwojowych dziecka, a także wspomaganie jego rozwoju psycho-ruchowego poprzez udział w zajęciach warsztatowych. Celem projektu jest także stworzenie atrakcyjnych warunków do nauki i zabawy w postaci bibliotecznego kącika zabaw dla dzieci. W ramach projektu odbywały się spotkania i wizyty szkoleniowe w Polsce i na Słowacji, zajęcia pokazowe, wykłady tematyczne na zasadzie wymiany lektorów oraz zajęcia warsztatowe dla dzieci.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

loga_9

13. Projekt pn. „Książka. To lubię! Polsko-czeski projekt promocji czytelnictwa wśród dzieci” było przedsięwzięciem realizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach-Dziedzicach wspólnie z Městską Knihovną w Orlovej od sierpnia 2013 roku do czerwca 2014 roku. Projekt adresowany był do dzieci w wieku 8-12 lat. Celem projektu było zachęcenie dzieci do korzystania z książek jako źródła wiedzy i przyjemności poprzez udział w innowacyjnych przedsięwzięciach kulturalnych. W ramach projektu odbyły się warsztaty literackie, teatralne, typograficzne, plastyczne, chemiczne, fotograficzne, historyczne oraz dawnego pisania. Trzy spośród przedsięwzięć miały charakter wyjazdowy do miejsc tematycznie skojarzonych z literaturą – Dworu Kossaków w Górkach Wielkich, Muzeum w Bielsku-Białej, Siedliska Archeopark.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz budżetu państwa w 10%w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% oraz budżetu państwa w 10%w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

14. Projekt „Uszyte na miarę. Polsko-słowacki projekt promocji czytelnictwa” to kolejne wspólne przedsięwzięcie czechowickiej biblioteki i Turčianskiej Knižnicy w Martinie. Projekt miał na celu pobudzenie aktywności czytelniczej dzieci i dorosłych poprzez udział w innowacyjnych przedsięwzięciach kulturalnych. Działania, zrealiowane w terminie sierpień 2013 – wrzesień 2014, adresowane były do dzieci w wieku 7-10 lat oraz osób dorosłych. Z udziałem dzieci zaplanowano warsztaty tworzenia garderoby ekologicznej z gazet, starych książek i innych odpadów, poprzedzone spotkaniem warsztatowym z udziałem aktora. Osoby dorosłe samodzielnie stworzyły tuniki z indywidualnym, własnym nadrukiem. Praca twórcza podparta została spotkaniem z projektantka i stylistką. W centrum wszystkich działań znalazła się oczywiście książka. Prace dzieci wzorowane były na ulubionych bohaterach literackich, zaś dorośli wykaligrafowali na tunikach ważne dla siebie fragmenty z dzieł literackich lub takie, które ich charakteryzują. Zwieńczeniem wszystkich działań była sesja fotograficzna w skansenie w słowackim Martinie, w trakcie której uczestnicy wcielili się w rolę modeli i przybierając pozy, wyćwiczone podczas warsztatów pracy z ciałem, zaprezentowali stworzone przez siebie części garderoby. Ideą projektu było zachęcenie do korzystania z książek i biblioteki za pośrednictwem zabawy. Dzieci miały możliwość pracy w grupie oraz kreowania własnego wizerunku, dorosłym umożliwiono integrację oraz prezentację własnych talentów.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

loga_9

 

Skip to content