Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.mbp.czechowice-dziedzice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2016 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 r.

Strona internetowa jest /częściowo/ zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych /z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie posiadają alternatywnych opisów
 2. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 3. Nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.03.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Izabela Kwaśniak (e-mail: i.kwasniak@mbp.czechowice-dziedzice.pl tel.: 32 215 2001). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach, Biblioteka Centralna, ul. I.J. Paderewskiego 3
 • Budynek Biblioteki położony w centrum miasta w niewielkiej odległości od głównych ciągów komunikacyjnych oraz tras przelotowych.
 • 2-kondygnacyjny z jednym wejściem od ulicy Paderewskiego
 • Do wejścia prowadzą schody i podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Każda przestrzeń w siedzibie Biblioteki Głównej jest pozbawiona barier architektonicznych.
 • Pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, osób z dysfunkcjami wzroku, słuchu i innymi.
 • Budynek posiada windę osobową przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych.
 • Szatnia w budynku znajduje się na lewo od wejścia.
 • Na parterze budynku znajduje się Informatorium, Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży, Sala warsztatowa, Sala Spotkań, kawiarenka.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i na piętrze z zamontowanym dzwonkiem alarmowym
 • Na I piętrze budynku znajduje się: Wypożyczalnia dla dorosłych , Dział audiowizualny, Czytelnia do pracy cichej, Czytelnia Internetowa, .
 • Na I piętrze budynku znajdują się pomieszczenia Administracji Biblioteki
 • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.
 • Przy budynku Biblioteki znajdują się 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych
 • Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
 • Pracownicy pierwszego kontaktu są przygotowani do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami.
 • Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Brak pętli indukcyjnych
 • W Dziale audiowizualnym osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane są urządzenia CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci oraz zbiór ok. 1344  tytułów możliwych do odtworzenia
 • Biblioteka posiada zbiór audiobooków liczący 4300 jednostek inwentarzowych, a także książki z dużą czcionką dla osób niewidomych i niedowidzących.
 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach, Filia nr 3, ul. Legionów 187

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach od strony ul. Legionów. Zamontowana jest pochylnia z podjazdem. Dla osób na wózkach nie dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biblioteki.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach, Filia nr 5 Bronów, ul. Czyża 12

Dla klientów dostępne jest jedno wejście bezpośrednio z poziomu ul. Czyża. Dla osób na wózkach niedostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biblioteki.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach, Filia nr 6 Ligota – Burzej, ul. Bory 2

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach od strony ul. Bory. Od strony szkoły zamontowana jest pochylnia z podjazdem. Dla osób na wózkach nie dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biblioteki.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach, Filia nr 7 Ligota – Centrum, ul. Wapienicka 1

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po wysokich schodach od strony ul. Wapiennickiej. Filia usytuowana jest na 2 piętrze. W  budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach nie dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia biblioteki.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.  Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach, Filia nr 8 Ligota – Miliardowice, ul. Miliardowicka 64

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po 2 schodach. Wypożyczalnia dla dorosłych i dzieci usytuowana jest na pierwszej kondygnacji. Dla osób na wózkach wszystkie korytarze i pomieszczenia na piętrze są niedostępne. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach – Dziedzicach, Filia nr 9 Zabrzeg, ul. Gminna 4

Dla klientów dostępne jest jedno wejście po schodach od strony ul. Gminnej. Zamontowana jest pochylnia z podjazdem. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie  pomieszczenia wypożyczalni i czytelni.  Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W lokalu nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Skip to content