Windykacja

Windykacja zbiorów

Zapraszamy   wszystkich Czytelników, którzy mają do uregulowania należności względem Biblioteki do  podjęcia współpracy w celu załatwienia  sprawy w sposób ugodowy.

Czytelnicy, którzy nie dokonali zwrotu  materiałów bibliotecznych w terminie, powinni dokonać ich zwrotu  oraz uiścić opłatę za ich przetrzymywanie. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług MBP w Czechowicach – Dziedzicach,  Biblioteka nie ma obowiązku informowania Użytkownika o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów. Powiadomienia i upomnienia generowane automatycznie przez system biblioteczny mają wyłącznie charakter pomocniczy i informacyjny, a ich brak nie stanowi podstawy do obniżenia nałożonej opłaty za przetrzymanie materiałów bibliotecznych. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za dochowanie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów. Biblioteka może wezwać do zwrotu zbiorów monitami pocztowymi lub e-mailowymi, jednak pełnią one tylko rolę pomocniczą, a ich brak nie zwalnia osób wypożyczających z sankcji za przetrzymanie wypożyczonych zbiorów.

Użytkownik zapoznając się z Regulaminem korzystania ze zbiorów i usług MBP w Czechowicach – Dziedzicach  podczas zapisu, potwierdza jego znajomość własnoręcznym podpisem.

Wpłaty zaległości można dokonać bezpośrednio w placówkach bibliotecznych lub na  konto biblioteki

ING 47 1050 1070 1000 0023 4812 1431

w tytule płatności należy wpisać: OPŁATA ZA PRZETRZYMANE ZBIORY

W stosunku do Czytelników, którzy nie uregulowali lub nie będą  na bieżąco  regulowali zobowiązań wobec Biblioteki podejmowane są działania windykacyjne, włącznie z procedurą przedsądową oraz sądową.

Podstawą do naliczania kar umownych jest art.14 ust.2 ustawy o bibliotekach.

Koszty związane z windykacją zbiorów bibliotecznych zawarte są w cenniku, będącym załącznikiem do Regulaminu Biblioteki.

Czytelnik ma prawo  zwrócić się do dyrektora  Biblioteki  z umotywowanym wnioskiem dotyczącym  udzielenia ulgi w spłacie należności. Rozpatrywanie indywidualnych wniosków  przez Dyrektora Biblioteki  następuje w oparciu o Uchwałę nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 marca 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 

Podstawy prawne podejmowanych działań windykacyjnych:

  1. Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 z dnia 2019.08.07) ;
  2. Uchwała nr VI/37/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 10 marca 2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czechowice-Dziedzice oraz jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych;
  3. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: U.2021.305 t.j.z dnia 2021.02.18 );
  4. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn.: U.2021.289 t.j.z dnia 2021.02.15);
  5. Kodeks cywilny ( tekst jedn.: U.2020.1740 t.j.z dnia 2020.10.08). 

 

Do pobrania:

 

Skip to content