Podsumowanie

PL: Wspólne działania biblioteki czechowickiej oraz centrum kultury z Frydlantu nad Ostrawicą zaplanowane w ramach projektu „Między stronami. Polsko-czeskie promowanie kultury na pograniczu” dobiegły końca. Nowe umiejętności, nowo odkryta wiedza oraz doświadczenie przełoży się z pewnością na dalszą współpracę. Cały program projektu przedstawiał się następująco:

Cykl spotkań społeczno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży, w tym:

18 samodzielnych spotkań dzieci i młodzieży w Polsce. Były to działania adresowane do dzieci i młodzieży, zawierające spotkania z pisarzami, plastykami, bibliotekarzami a także pedagogami. 14 spotkań będzie dla dzieci, w tym jedno prowadzone przez czeskich bibliotekarzy i cztery dla młodzieży, z udziałem 273 osób. Dzieci miały okazję porozmawiać z Justyną Bednarek, Marianną Oklejak i Pawłem Wechterowiczem. Wspaniale zrealizowały się podczas warsztatów artystycznych prowadzonych przez doświadczonych animatorów wykonując zabawki z tkanin. A doświadczenie czeskich bibliotekarek przełożyło się na atrakcyjną zabawę literacko-plastyczną z językiem czeskim.

16 samodzielnych spotkań dzieci i młodzieży w Czechach. Działania adresowane do dzieci i młodzieży. Były to spotkania z pisarzami, plastykami, bibliotekarzami a także pedagogami. 13 spotkań będzie dla dzieci, w tym jedno prowadzone przez polskich bibliotekarzy i trzy dla młodzieży, z udziałem 363 osób;

2 spotkania polsko-czeskie dzieci i młodzieży po jednym w Polsce i w Czechach. Działania adresowane były do dzieci i młodzieży. Po stronie polskiej był to wspólny udział w gminnej zabawie w Czechowicach-Dziedzicach, po stronie czeskiej był to wspólny wyjazd młodzieży do Ostrawy, z udziałem 152 osób. Oba spotkania stanowiły okazję do poznania nowych rówieśników, przełamywania barier językowych i współpracy w zespole. Świetna zabawa podczas imprezy „Zapaleńcy. Aktywny Dzień Dziecka” przekonała uczestników, że Czechowice-Dziedzice to miejsce, gdzie jest energia, śmiech i ładne miejsca do życia. Wizyta młodzieży w Ostrawie, gdzie uczestniczyli w wystawie „Mały świat techniki” oraz w plenerze artystycznym, dała uczestnikom nowy pomysł na spędzanie czasu wolnego. Industrialny charakter przestrzeni Muzeum pokazał zaś, doskonałe wykorzystanie historii miasta we współczesnym życiu.

2 spotkania szkoleniowe dla animatorów. Seminaria po jednym po stronie polskiej i czeskiej z udziałem łącznie 35 osób. Oba szkolenia dotyczyły pracy z młodymi czytelnikami. W bibliotece czechowickiej uczestnicy rozmawiali o ekologii i możliwości uczenia troski o świat najmłodszych. Natura pokazana została, jako źródło szerokiej wiedzy, a bibliotekarze przedstawili pomysły na zabawy, quizy, wykorzystanie książek i wrodzonej ciekawości dzieci do nauki. Czeski Partner zaprosił na szkolenie, które zaprezentowało dobre praktyki w promowaniu kultury, w tym lokalnej oraz czytania książek.

Partnerem wiodącym transgraniczej współpracy w ramach przedmiotowego projektu była Miejska Biblioteki Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach. Znakomitym Partnerem było Centrum Kultury we Frydlancie nad Ostrawicą. Dziękujemy za wspólne działania.

CZ: Skončily se společné aktivity czechowické knihovny a Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí naplánované v rámci projektu „Mezi stranami. Polsko-české propagování kultury v pohraničí“. Získané nové zručnosti a nově objevené vědomosti se budou určitě odrážet na další spolupráci. Celý program projektu vypadal následovně:

Cyklus sociálně-kulturních setkání dětí a mládeže obsahující:

18 samostatných setkání dětí a mládeže v Polsku. Byly to aktivity určeny pro děti a mládež ve formě setkání se spisovateli, výtvarníky, knihovníky a také pedagogy. V rámci 14 setkání pro děti bylo jedno vedené českými knihovníky. Kromě toho se uskutečnily čtyři setkání pro mládež. Všech setkání se spolu zúčastnilo 273 osob. Děti měly příležitost hovořit s Justynou Bednarek, Mariannou Oklejak a Pawłem Wechterowiczem. Fantasticky se zapojily do uměleckých workshopů vedených zkušenými instruktory, na kterých vytvořily textilní hračky. České knihovnice připravily díky svým zkušenostem atraktivní literárně-výtvarnou hru s českým jazykem.

16 samostatných setkání dětí a mládeže v České republice. Byly to aktivity určeny pro děti a mládež
ve formě setkání se spisovateli, výtvarníky, knihovníky a také pedagogy. V rámci 13 setkání pro děti bylo jedno vedené polskými knihovníky. Kromě toho se uskutečnily tři setkání pro mládež. Všech setkání se spolu zúčastnilo 363 osob.

2 polsko-česká setkání pro děti a mládež, po jednom v Polsku a v České republice. Byly to aktivity určeny pro děti a mládež. Na polské straně to byla společná účast na obecních slavnostech v Czechowicích-Dziedzicích, a na české straně společný výlet mládeže do Ostravy. Obou akcí se spolu zúčastnilo 152 osob, pro které to byla příležitost k poznání nových vrstevníků, překonání jazykových bariér a k pokusu o skupinovou spolupráci. Prostřednictvím výborné zábavy na obecních slavnostech „Nadšenci. Aktivní Den dětí“ se účastníci přesvědčili, že Czechowice-Dziedzice jsou místem s energií, radostí a krásnými místy pro život. Návštěva mládeže v Ostravě, během které účastníci absolvovali prohlídku výstavy „Malý svět techniky“ a aktivně se zapojili do výtvarného plenéru, jim poskytla nové nápady na trávení volného času. Industriální charakter muzejního areálu byl pro ně příkladem perfektního využití dějin města v současném životě.

2 školicí setkání pro osoby, které pracují s dětmi a mládeží. Semináře, po jednom na polské a na české straně, kterých se spolu zúčastnilo 35 osob. Obě školení byla věnována práci s mladými čtenáři. V czechowické knihovně mluvili o ekologii a o možnostech učit péči o životní prostředí nejmladší děti. Během těchto setkání byla příroda ukázána jako zdroj rozsáhlých vědomostí a knihovníci představili nápady na hry, kvízy, využití knih a přirozené dětské zvědavosti za účelem vzdělávání. Český partner pozval na školení, v rámci kterého byla prezentována dobrá praxe v propagování kultury, včetně místní kultury, a čtení knih.

Vedoucím partnerem přeshraniční spolupráce byla v rámci tohoto projektu Městská veřejná knihovna v Czechowicích-Dziedzicích. Vynikajícím partnerem projektu bylo Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí. Děkujeme za společnou realizaci aktivit.

 

 

Skip to content