Biblioteka zaprasza od 28.08.2020r.

Szanowni Czytelnicy
Informujemy, że w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, z powodu pandemii, do odwołania obowiązywać będą niżej opisane zasady obsługi czytelnika:

ZWROTY : Książki od czytelnika podczas zwrotów będą odłożone na miejsce przeznaczone na kwarantannę przez bibliotekarza. Przyjęte materiały biblioteczne powinny zostać odłożone na okres 5 dni kalendarzowych do skrzyni lub kartonu, worka bądź na wydzielony regał. Odizolowane egzemplarze będą oznaczone datą zwrotu i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie będą włączone do użytkowania. Przy kontakcie z tymi egzemplarzami należy stosować środki ochrony osobistej. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę. Zabrania się dezynfekowania preparatami dezynfekcyjnymi egzemplarzy zwracanych do biblioteki. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych. Od dnia 1.10.2020r. nie będą przedłużane zwroty zbiorów bibliotecznych wypożyczonych przed 12 marca, których prolongata była prowadzona w związku z sytuacją epidemiczną. Zasada ta nie będzie dotyczyć zbiorów pochodzących ze zlikwidowanych filii (Filia nr 1, 2, 10). Książki z tych filii można zwrócić w każdej placówce w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2020r.

WYPOŻYCZENIA : Możliwość wypożyczania zbiorów uruchomiona zostaje z wolnym dostępem do zbiorów zarówno w bibliotece centralnej, jak i w filiach. Obsługa wypożyczeń i zwrotów będzie zorganizowana zgodnie z zaleceniami związanymi z ograniczeniami liczby osób przebywających w pomieszczeniu wg poniższego schematu:
a)budynek biblioteki centralnej maksymalnie 40 osób w jednym czasie z zachowaniem odległości między nimi (norma minimum 1,5 m), w tym:
-Dział dla Dzieci i Młodzieży – maksymalnie 6 osób;
-Dział Audiowizualny – maksymalnie 8 osób; bez możliwości korzystania z odsłuchów;
-Wypożyczalnia – maksymalnie 10 osób;
-Czytelnia Internetowa – nieczynna do odwołania
-Czytelnia – nieczynna do odwołania;
– Dział Promocji – 2 osoby, po jednej osobie w biurze.
b)filie biblioteki maksymalnie 3 osoby w jednym czasie z zachowaniem odległości między nimi (norma minimum 1,5 m).
W bibliotece centralnej bezpośrednio w miejscu obsługi może znajdować się tylko dwóch czytelników.
W filiach – tylko jeden czytelnik.

POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI:
1. Czytelnicy wchodzący w przestrzeń biblioteki mają obowiązek używania maseczek i dezynfekcji rąk, a bibliotekarze używania maseczek lub przyłbic.
2. Czytelnicy, zwracający materiały biblioteczne oraz korzystający z wolnego dostępu do regałów, zobowiązani są do powtórnej dezynfekcji rąk po przekazaniu zwracanych materiałów bibliotekarzowi a przed przystąpieniem do wyszukiwania książek lub płyt.
3. Biblioteka ma prawo gromadzić dane osobowe osób wchodzących na teren biblioteki centralnej lub filii. Wszyscy Użytkownicy zobowiązani są do podania swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru telefonu (bibliotekarz dopisuje godzinę odwiedzin). Odmowa przekazania ww. danych jest równoznaczna z rezygnacją wejścia do lokalu Biblioteki. Dane użytkownika Biblioteka przechowuje przez okres dwóch tygodni w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych, w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego, na wypadek zakażenia lub wykrycia, że użytkownik/czytelnik przebywał w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną – ZAPIS ANULOWANY, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19), w szczególności:
a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – celem zapobiegania
i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
4. Do odwołania nieczynne pozostają: czytelnia w bibliotece centralnej oraz czytelnie i kąciki zabaw w filiach. Nie dopuszcza się możliwości korzystania z bibliotecznych słuchawek, mikrofonów, odsłuchów.

5. W bibliotece centralnej użytkowanie placu zabaw dla dzieci w tym piramidy linowej może się odbywać tylko i wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i z zachowaniem zasad dotyczących bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19.
6. W bibliotece centralnej wyłączone z użytkowania są strefy odpoczynku.
7. Użytkownik nie stosujący się do wytycznych dla funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Czechowicach-Dziedzicach w trakcie epidemii wirusem COVID-19 może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

DZIAŁANIA ANIMACYJNE:
1. W bibliotece centralnej zajęcia animacyjne mogą być organizowane z zachowaniem środków ochrony osobistej bibliotekarza oraz przy zachowaniu odległości pomiędzy uczestnikami wynoszącej 1,5 m. Zajęcia w przestrzeni biblioteki mogą się odbywać maksymalnie jeden raz dziennie. Liczba uczestników takiego spotkania będzie ustalana każdorazowo przez organizatora z uwzględnieniem charakteru wydarzenia. Zajęcia z udziałem bibliotekarza w instytucji współpracującej (szkoła, przedszkole) mogą się odbywać także maksymalnie raz dziennie. Zajęcia w filiach bibliotecznych nie będą się odbywać do odwołania, chyba że organizator (biblioteka) zarządzi inaczej.
2. Działania animacyjne z udziałem bibliotekarzy w galeriach handlowych, podczas pikników, festynów itp. imprez będą wymagały każdorazowej analizy sytuacji epidemicznej w kraju.
3. Udział w zajęciach animacyjnych jest możliwy wyłącznie pod warunkiem uprzedniego telefonicznego uzgodnienia uczestnictwa z bibliotekarzem – organizatorem działania animacyjnego.
4. Uczestnik z zobowiązany jest do przekazania danych osobowych: imienia, nazwiska, numeru telefonu lub e-maila (bibliotekarz dopisuje godzinę odwiedzin). Dane uczestnika zajęć animacyjnych organizator przechowuje przez okres dwóch tygodni. Odmowa przekazania ww. danych jest równoznaczna z rezygnacją udziału w przedsięwzięciu.- ZAPIS ANULOWANY.

5. Postępowanie w przypadku wizyty w bibliotece osoby chorej lub podejrzanej o zachorowanie na koronawirusa:
a) W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren Biblioteki. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
b) Bibliotekarz, który uzyskał informację o wizycie w pomieszczeniach biblioteki osoby chorej, lub podejrzanej o zachorowanie na koronawirusa ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora biblioteki.
c) Na polecenie Dyrektora kierownik filii wyłącza z użytkowania tę część biblioteki, w której przebywała osoba zakażona. Dezynfekuje pomieszczenie. Na drzwiach wejściowych do biblioteki lub pomieszczenia umieszcza informację o ww. fakcie.
d) W przypadku, gdy osoba zakażona przebywała w którejkolwiek części biblioteki centralnej osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku i czystości przeprowadza rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty, blaty, krzesła itp.) środkiem do dezynfekcji zawierającym min 60% alkoholu. Na drzwiach wejściowych do biblioteki lub pomieszczenia umieszcza informację o ww. fakcie.
e) Należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach Biblioteki, w których przebywał użytkownik i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
6. Zaleca się, aby czas przebywania przez użytkownika/czytelnika w pomieszczeniach biblioteki centralnej oraz filii był skrócony do minimum. Zaleca się kontakt telefoniczny z bibliotekarzem.
7. Wskazane wytyczne mają charakter ramowy i przewidują różne warianty działań, których szczegóły będą dostosowywane do aktualnej w danej chwili sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących obostrzeń i rekomendacji.

Zapraszamy serdecznie. Dołożymy wszelkich starań, by powyższe niedogodności w jak najmniejszym stopniu przeszkadzały w korzystaniu z biblioteki. Będziemy się troszczyć o bezpieczeństwo Czytelników i Bibliotekarzy oraz reagować adekwatnie do zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju.

Skip to content