Ogłoszenie o pracę:

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: specjalista informatyk w wymiarze pełnego etatu.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać niezbędne wymagania do zatrudnienia na stanowisku:

– wykształcenie kierunkowe tj. odpowiedniej specjalizacji, umożliwiające wykonywanie zadań na ww. stanowisku,

Wymagania pożądane, związane ze stanowiskiem:

– znajomość obsługi systemów operacyjnych Windows pod względem administracyjnym,

– umiejętność rozwiązywania problemów z infrastrukturą IT oraz usuwanie drobnych usterek sprzętowych,

– znajomość podstawowych informacji na temat sieci komputerowych (Lan, Wlan, Wifi),

– umiejętność obsługi sprzętu multimedialnego (sprzęt nagłośnieniowy, projektory, konsole do gier),

– śledzenie aktualnych informacji z dziedziny IT oraz nowości sprzętowych (IT, multimedia),

– gotowość udzielania pomocy pracownikom i użytkownikom biblioteki w problemach technicznych przy korzystaniu z infrastruktury IT,

– mile widziana znajomość systemów bibliotecznych,

– wymagana jest samodzielność w wykonywaniu działań, umiejętność współpracy, otwartość, chęć rozwoju zawodowego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

– administrowanie siecią komputerową i zapewnienie prawidłowej pracy sprzętu komputerowego,

– koordynacja zadań w zakresie sprzętu komputerowego i oprogramowania,

– koordynacja zadań w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia do zapytań i przetargów,

– prowadzenie prac związanych z bieżącą eksploatacją, konserwacją i rozbudową urządzeń i sieci teleinformatycznej,

– archiwizacja i ochrona antywirusowa zasobów komputerowych Biblioteki,

– zapewnienie bezpieczeństwa informacji przetworzonych w systemach informatycznych Biblioteki,

– szkolenie pracowników w zakresie obsługi komputerowa i stosowanych programów komputerowych,

– współpraca z administratorem systemu bibliotecznego PROLIB,

– nadzór nad rozwijaniem i prawidłowością funkcjonowania strony internetowej Biblioteki.

Wymagane dokumenty:

  1. życiorys (CV)
  2. list motywacyjny
  3. klauzula informacyjna (do podpisu poniżej)

List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Informacja o terminie i miejscu składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć do dn. 27.09.2019 r. w siedzibie Biblioteki, w pokoju nr 2, lub przesłać pocztą (liczy się dzień wpływu do Biblioteki) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 32/34, 43-502 Czechowice-Dziedzice z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – informatyk”.

 

Klauzula informacyjna, dla osoby której dane dotyczą:

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia  2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO,

informuję, iż :
1) administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą
 w Czechowicach-Dziedzicach ul. Niepodległości 32/34,
adres e-mail: mbp@mbp.czechowice-dziedzice.pl , strona internetowa: mbp.czechowice-dziedzice.pl
2) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu obecnej oraz przyszłych rekrutacji  na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO i ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks pracy/Dz.U.2018 poz.108, art. 221 &1/
3)  przysługuje Panu/i  prawo  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia  danych, ich usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody lub wniosek o usunięcie danych bądź wniesienie sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie spowoduje usunięcie z bazy danych rekruterów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach.
4) w sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
5) podanie przez Pana/ią danych jest wymogiem ustawowym /Kodeks pracy/,
6) Pana/i dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od dnia złożenia CV /po tym okresie będą usunięte/.
7) Pana/i dane nie będą ujawnione  żadnym innym podmiotom . Dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela  inspektor ochrony danych  :                                                                   

e-mail:d.slowiok@mbp.czechowice-dziedzice.pl , tel.: 32/21520-01/

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Czechowicach- Dziedzicach zawartych w CV /oraz w dokumentach potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia/
na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji.

 

Data………………………….