II Edycja – „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem”

 

plakatRegulamin Programu edukacyjno-społecznego

„ Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem”-Edycja II

  1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursowym przedsięwzięciu edukacyjno-społecznym „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” realizowanym w roku szkolnym 2016/2017 przez gminę Czechowice-Dziedzice, w celu wzmocnienia systemowych działań na rzecz uczniów zdolnych.
 2. Program edukacyjno-społeczny „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” realizowany będzie od października 2016 r. do czerwca 2017 r.
 3. Definicje pojęć związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem:
 • „Projekt” – zadanie realizowane samodzielnie przez ucznia lub grupę uczniów szkoły podstawowej lub uczniów gimnazjum w ramach przedsięwzięcia edukacyjno-społecznego „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta
  z zapałem” pod nadzorem i doradztwem nauczyciela.
 • „Zespół Projektowy” – zespół uczniów szkoły podstawowej lub uczniów gimnazjum, liczący nie więcej niż
  3 uczniów, realizujący projekt w ramach przedsięwzięcia edukacyjno-społecznego „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” pod nadzorem i doradztwem nauczyciela.
 • „Autor Indywidulany” – uczeń realizujący projekt w ramach przedsięwzięcia edukacyjno-społecznego „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem” pod nadzorem i doradztwem nauczyciela.
 • „Opiekun” – nauczyciel szkoły podstawowej lub gimnazjum, któremu dyrektor szkoły powierzył funkcję Opiekuna Zespołu Projektowego/Autora Indywidualnego.
 • „Zespół ds. Wspierania Uzdolnień i Rozwijania Zainteresowań”, zwany dalej również Komisją Konkursową – zespół do oceny projektów „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem”.
 • „Uczestnicy Projektu” – Zespół Projektowy lub Autor Indywidualny wraz z Opiekunami uczestniczący
  w przedsięwzięciu „Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem”.
 • „Koordynator Projektu” – osoba lub grupa osób wyznaczona przez Miejską Bibliotekę Publiczną
  w Czechowicach-Dziedzicach do wspierania technicznego i informacyjnego dotyczącego programu edukacyjno-społecznego Zdolni z Czechowic-Dziedzic, miasta z zapałem”.
 • 2 Założenia organizacyjne
 1. Organizatorem konkursu jest gmina Czechowice-Dziedzice.
 2. Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, którzy przejawiają zainteresowania i uzdolnienia w następujących obszarach i kategoriach wiekowych:
 • Kategoria wiekowa:
-Szkoła podstawowa klasa I-III
-Szkoła podstawowa klasa IV-VI
-Gimnazjum
 • Obszar zainteresowań i uzdolnień:
-Humanistyczno – artystyczny
-Nauk ścisłych (matematyka, przyroda, technika, informatyka)
 1. Konkurs obejmuje realizację, pod nadzorem nauczyciela, projektów umożliwiających osiągnięcie efektu rozumianego, jako stworzenie produktu/wytworu lub zorganizowanie akcji, uroczystości/wydarzenia
  z datą końcową do 30 maja 2017 r.
 2. Każda z 11 szkół podstawowych, klasy I-III może zgłosić do udziału w przedsięwzięciu dowolną liczbę projektów, z wybranego obszaru zainteresowań i uzdolnień.
 3. Każda z 11 szkół podstawowych, klasy IV-VI może zgłosić do udziału w przedsięwzięciu dowolną liczbę projektów, z wybranego obszaru zainteresowań i uzdolnień.
 4. Każda z 5 szkół gimnazjalnych może zgłosić do udziału w przedsięwzięciu dowolną liczbę projektów, z wybranego obszaru zainteresowań i uzdolnień.
 • 3 Zasady udziału w konkursie i tryb zgłaszania projektów

 Do konkursu mogą zgłaszać się zespoły złożone z:

 • nauczyciela i jednego ucznia (Autora Indywidualnego)
 • nauczyciela i maksymalnie 3-osobowej grupy uczniów (Zespół Projektowy)
 1. Każdy zespół może zgłosić tylko 1 projekt.
 2. Nauczyciel składa dyrektorowi macierzystej szkoły wypełnioną Kartę Projektu (wzór stanowi załącznik nr 1)
 3. Nauczyciel może zostać powołany na Opiekuna tylko do jednego Zespołu Projektowego (Autora Indywidualnego).
 4. W konkursie mogą uczestniczyć tylko zespoły, których Opiekunowie obecnie pracują w gminnych placówkach oświatowych, a uczniowie uczęszczają do gminnych placówek oświatowych.
 5. Dyrektor placówki oświatowej przekazuje do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej
  w Czechowicach-Dziedzicach w terminie do 28 października 2016 r. zatwierdzone Karty Projektów oraz Kartę Zgłoszeń Projektów do realizacji z danej placówki (wzór stanowi załącznik nr 2).
 6. Zgłoszenia projektów bez wypełnionych załączników nr 1 oraz nr 2 nie zostaną dopuszczone do konkursu.
 • 4 Tryb realizacji i promocji projektów

 

 1. Zespoły projektowe/ Autorzy Indywidualni przy merytorycznym i metodycznym wsparciu opiekunów oraz dyrektora szkoły realizują projekty od 7 listopada 2016 r. do 5 maja 2017 r. Przy realizacji projektu zespoły projektowe mogą korzystać z bazy dydaktycznej, sprzętu i materiałów szkoły oraz wsparcia rodziców, innych nauczycieli oraz innych osób. Konsultacje z Opiekunem odbywają się odpowiednio w następującym wymiarze:
Grupy wiekowe Ilość godzin konsultacji
Szkoła podstawowa klasy I-III 40
Szkoła podstawowa klasy IV-VI 40
Gimnazjum 40
 • 5 Rola Opiekuna
 1. Opiekun zobowiązany jest do:
 • udziału w szkoleniach tematycznych „Wystąpienia publiczne”, „Praca z dzieckiem zdolnym” oraz do wybory „Budowanie prezentacji w programie PowerPoint”.
 • przeprowadzenia zajęć konsultacyjnych z Zespołem Projektowym/Autorem Indywidualnym w podanym powyżej wymiarze godzin (wzór stanowi załącznik nr 3). Szczegółowe terminy i tryb odbywania konsultacji Opiekun uzgadnia
  z dyrektorem szkoły. Konsultacje mogą być prowadzone na terenie macierzystej szkoły lub w środowisku badawczym.

Załączniki:

Załącznik 1 – Karta projektu

Załącznik 2 – Wykaz proponowanych projektow

Załącznik 5 i 6 – Oświadczenie o udziale i wizerunku

Załącznik 7 – Karta-oceny